Alla sektorer måste bidra till en bra och effektiv samhällsservice

Högst personligt:

Vårt kommunala uppdrag att tillhandahålla samhällsservice som i huvudsak är skattefinansierad förutsätter att ett flertal bastjänster måste fungera. En del av dessa bastjänster utförs av kommunen själv medan andra upphandlas och tillhandahålls av en extern part. I de flesta fall är det en väldigt bra affär att ha kommunen som kund. Kommunen kan inte gå i konkurs och är därmed en säker betalare, vilket säkerställs genom att kommunen kan ta ut den skatt som behövs för att betala för sina åtagande. Detta borde innebära att flera skulle vara intresserade av att lämna anbud till kommunen.

Men trots detta ser jag en utveckling att för ett flertal av våra bastjänster får kommunerna ett fåtal anbudsgivare. I en del fall kommer ett anbud och i något fall kommer det inget anbud alls. Hela samhällsservicens konstruktion bygger på att privata och offentliga aktörer samverkar för att ge medborgarna ett bra liv. Kommunen gör det den är bra på och de privata aktörerna gör det de är bra på. Inom området banktjänster ser jag att det är en eller två aktörer som lämnar anbud på tjänster som innebär att kommunen ska kunna betala ut löner till sina anställda, betala fakturor, betala försörjningsstöd till försörjningsstödstagare, mm.

Inom försäkringsområdet ser jag att i många fall får kommuner, som inte är anslutna till gemensamma captive, ett anbud eller inget alls. Inom våra bassystem som ekonomi och personalområdet återkommer oftast 2 systemleverantörer inom respektive område som tävlar om att ge kommunerna ett bra system. Dessa system är gamla och utvecklas inte på det sätt som kommunerna har behov av för att kunna integrera systemen med nya digitala lösningar. Lösningar som behövs för att möta medborgarna på ett modern och effektivt sätt. I något läge har de digitala tjänsterna behov av att kommunicera med ett personalsystem eller ett ekonomisystem. Dessa system bygger på en gammal teknik jämfört med den moderna teknik de digitala tjänsterna är utvecklade i och det ställer till problem.

Jag tycker att i någon mening hade det varit bra om konkurrensverket, inte bara granskar de upphandlingar som genomförs för att säkerställa att konkurrensvillkoren är uppfyllda, utan även agerar för att det ska uppstå konkurrens inom samhällsservicen.

Alternativet till att möta denna brist på konkurrens eller brist på moderna tjänster är att sektorn själv får utveckla dessa tjänster. Inom banktjänster har vi redan kommuninvest som skulle kunna utvidga sina tjänster till att även omfatta transaktionstjänster. Snart är alla kommuner anslutna till kommuninvest, så kunderna är organiserade. För försäkringstjänster finns idag 4 captive som organiserar ett hundratal kommuner. Här är det kanske dags att gå samman till ett gemensamt kommunförsäkringsbolag som kan säkerställa att alla kommuner kan erbjudas en försäkring. Inom systemsidan finns Inera som ett utvecklingsbolag och som ägs av landstingen, SKL och några kommuner. Det kanske är dags att detta bolag utvecklar moderna bassystem åt vår sektor eftersom marknaden inte gör det.

Men detta är ju inte den väg vi vill gå. Vi vill att flera aktörer är med och bidrar till en modern samhällsservice, men då måste aktörerna vara med och erbjuda sina tjänster och modernisera sig och sina produkter.

Det som ovan har beskrivits handlar om brist på konkurrens och moderna verktyg som kan leda till att sektorn tar över mer i egen regi för att kunna utvecklas. Ett annat problem är när konkurrensen fungerar och leverantören väljer att fuska för att lura till sig skattebetalarnas pengar. För att värja sig från fusk måste kommunerna bygga upp en kontrollverksamhet som säkerställer att de upphandlade tjänsterna utförs på det sätt som de är upphandlade, vilket kan bli ganska dyrt. Om fusket tilltar så tappar vi tillit till leverantörerna och det kan leda till att tjänsterna utförs i egen regi istället. Det senaste exemplet på detta är SFI i Malmö. Där beslutade politikerna att ta över SFI-utbildningen i egen regi. Det hade varit befriande om tex svenskt näringsliv hade rest sig upp och kraftfullt tagit avstånd från denna typ av fusk som leder till att fler välfärdstjänster måste utföras i egen regi på grund av bristande tillit. Den utvecklingen är inte bra. Alla sektorer måste bidra till en bra och effektiv samhällsservice.

Jan-Åke Troedsson

Ekonomidirektör, Malmö stad