Ekonomihögskolan har fått ett institut för hållbarhet

Nyinrättade Lund Intsitute for Sustanability Inpact (LISI) ska synliggöra och stärka den forskning och undervisning som bedrivs på Ekonomihögskolan i Lund på hållbarhetsområdet, men också verka för samverkan med externa intressenter.

Föreståndare för det nya institutet är Susanne Arvidsson, docent i företagsekonomi som länge arbetat med hållbarhetsfrågor, både vad gäller forskning, utbildning och samverkan.

– Det bedrivs mycket forskning som rör hållbarhet inom olika delar av Ekonomihögskolan, men vi behöver stärka, vidareutveckla och synliggöra denna forskning genom att hitta en bättre infrastruktur, säger hon. Dessutom måste vi fundera på hur vi kan lyfta upp hållbarhetsperspektivet i våra kurser, något vi märker att våra studenter efterfrågar och som vi ser blir allt viktigare även på andra lärosäten världen över.

Susanne Arvidsson

Tanken är att institutet ska arbeta brett med alla olika hållbarhetsdimensioner – miljömässiga, sociala och ekonomiska.

– Det vi behöver göra är att koppla ihop forskare med olika perspektiv över institutionsgränser och, kanske framför allt, synliggöra utåt vad vi gör för att hitta samarbetspartners inom forskning och söka internationella forskningsanslag. Vi har stora utmaningar framför oss och då krävs det både interdisciplinärt och multidisciplinärt samarbete.

Som exempel på att sådant samarbete blir allt viktigare nämner Susanne Arvidsson att Lunds universitet nyligen avlutade en stor utlysning där man efterlyste interdisciplinära forskningsprojekt relaterade till FN:s agenda 2030 som skulle involvera minst 3 fakulteter.

– Det är något vi ser mer och mer av och därför är det också viktigt att vi utvecklar mötesplatser för sådant interdisciplinärt samarbete. Det gäller även undervisning, där man kan tänka sig att en del av undervisningen kanske inte behöver ligga på en enda institution, utan på flera så att man kan lyfta in olika perspektiv och teman som relaterar till hållbarhet. Och som behandlar de stora utmaningar vi har med social ojämlikhet, korruption, klimat, uthålliga städer och så vidare. Sedan vill vi också ha samarbeten med aktörer utanför akademin.

En sådan mötesplats har LISI etablerat tillsammans med Lunds kommun, Region Skåne och Sydsvenska Industri- och Handelskammaren.

– Här ser jag också att KEFU kan spela en central roll med sitt stora forskarnätverk och långa erfarenhet av samarbeten mellan forskare och praktiker i kommuner och region.

Institutet lanserar till hösten Agenda Sustainability – en serie webbinarier med efterföljande workshops där aktörer från både den offentliga och privata sfären bjuds in för att diskutera hur man kan hitta effektiva sätt att tackla hållbarhetsutmaningarna.

– Framöver ser jag också att LISI kan bjuda in till samarbeten både på nationell nivå och på EU-nivå. Och kanske hitta samarbeten med någon större internationell organisation.

Susanne Arvidsson har tagit initiativ till en serie forskarfilmer där forskare som i vid mening bedriver någon form av hållbarhetsforskning berättar om sitt arbete. Här är tanken också att studenter enkelt ska kunna hitta inspiration till uppsatser som berör hållbarhet.

– Jag vill gärna att de som är intresserade utnyttjar institutet på det sätt de tycker är lämpligt, så jag bjuder in alla till kontakt för att föreslå vad vi ska sätta upp på agendan, den är ännu inte satt i sten. Vi ska vara en katalysator och en plattform som är öppen för dialog, och vår ambitionsnivå är mycket hög, säger Susanne Arvidsson.