Innovation behöver inte vara så svårt

I en nyutkommen KEFU-rapport undersöker Anna Thomasson varför och hur kommuner arbetar med innovation. Studieobjektet har varit Höörs kommun, som under flera år framgångsrikt arbetet med innovation, framförallt när det gäller vård och omsorg, och härigenom lyckats med att förbättra verksamheten, spara pengar och få gladare medarbetare.

Höörs kommun är en av de svenska kommuner som lagt ned mest arbeta på att uppmuntra till innovationer och kommunen har även fått stöd från Vinnova för en ”idésluss”. Idéslussen startades utifrån ett behov av att locka fler med rätt kompetens att arbeta inom kommunens äldreomsorg. Detta genom att stimulera medarbetarna att tänka nytt och pröva nya arbetssätt. Och många av de idéer som togs fram medan detta projekt pågick har sedan införlivats i organisationen. 

– Från början följde jag arbetet på plats genom att vistas en dag i veckan på kommunkontoret, men sedan kom ju pandemin och då fick jag göra intervjuerna över Zoom. Det har varit spännande att se hur de arbetat med innovation, vilka lärdomar de dragit när det gäller arbetssätt och hur hela verksamheten har påverkats av innovationsarbetet, säger Anna Thomasson.

Bild på Anna Thomasson
Anna Thomasson

Förutom fallstudien innehåller rapporten också en teoretisk del där det bland annat framgår att det finns ett otal definitioner av begreppet innovation och att offentliga organisationer enligt litteraturen huvudsakligen använder innovation för att säkerställa produktionen av offentliga tjänster och att skapa samhällsnytta.

Höörs kommun har en egen definition av innovation. Enligt denna definition kan en innovation vara allt från nya arbetssätt och processer till nya sätt att ge service och skapa kvalitet för medborgarna. Men de har också avgränsat begreppet till att det räcker att det är nytt i Höörs kommun och att det skapar värde för den egna organisationen och för kommunens egna medarbetare och medborgare. 

I Höör är det personalen själva som ska ta fram idéer till nya lösningar. Utifrån alla idéer som kommer väljer man ut vilka man vill satsa på och testar dem sedan i mindre skala, till exempel på en mindre grupp medborgare. Sedan gör man ytterligare en utvärdering för att se om det är något man verkligen vill satsa på.Anna

– Den här stegvisa processen tycker jag har varit spännande att följa. All litteratur om innovation i offentlig sektor pekar nämligen på att offentliga organisationer är ovilliga att ta risker och att detta är ett hinder för innovation. Men det arbetssätt man har i Höör tar bort en stor del av den risken genom att man testar i liten skala och ser vilka problem som kan dyka upp och vilken nytta innovationen ger. Därefter utvärderar man projektet och avgör om det är något som ska implementeras i hela organisationen eller om projektet ska avslutas. 

Att det lyckas så bra i Höör att arbeta med innovation beror enligt Anna Thomasson också på en engagerad förvaltningschef som verkligen brinner för detta sätt att arbeta och att organisationen gradvis har anpassats till de nya arbetssätten. Genom att involvera personalen så att man kan påverka sin arbetsplats och göra skillnad har det också blivit lättare både att behålla sin personal och att attrahera nya medarbetare. 

En av de idéer som nu blivit en del av verksamheten är att ha övervakningskameror i hemmet så att de äldre hela tiden kan ha kontakt och dialog med hemtjänstpersonalen, som vid behov kan komma hem till dem. Andra exempel är en ny variant av toalettpappershållare och att dementa får tillgång till läsplattor då studier visar att de faktiskt kan ta till sig ny teknik. 

– Sedan kan vissa innovationer vara svåra att implementera på grund av lagstiftning och byråkrati. Ett exempel är när Höör ville börja använda GPS-larm. Om den som använder ett sådant larm gör ett ärende i en annan kommun får hemtjänsten inte komma dit eftersom de inte får arbeta utanför kommungränsen.

Det finns många lärdomar att dra av hur man arbetar med innovation inom omsorgen i Höörs kommun, menar Anna Thomasson.

– Man har både lyckats med att spara pengar och göra förbättringar för medarbetare och medborgare. Innovationsbegreppet avdramatiseras och det blir en roligare och mer dynamisk verksamhet. Men det handlar om att förändra hela kulturen så att man får med sig medarbetarna på detta sätt att tänka. 

– Min studie visar också att innovation inte behöver vara så svårt och att man kan komma ganska långt med små steg och begränsade resurser, säger Anna Thomason.


Rapporten ”Värdeskapande innovation i offentlig sektor”, KEFU.s skriftserie 2021:1 finns för nedladdning på KEFU:s hemsida