Intresserar sig mycket för beteendeaspekter av styrning

Docent Elin Funck, med en lång bakgrund som forskare vid Linnéuniversitetet i Växjö, rekryterades sommaren 2021 till Ekonomihögskolan i Lund och medverkar i forskningsprojektet ”Inga lösningar på komplexa problem – Styrning och ledning samt förutsättningar och hinder för samverkan och implementering av multidisciplinära vårdteam för äldre med omfattande behov”.

– Jag har haft kontakt med Anna Häger Glenngård sedan tidigare och fick frågan om jag kunde tänka mig att arbeta tillsammans med henne, Anders Anell och Kristina Frid i det här projektet. Och det ville jag givetvis gärna, eftersom det behandlar ett ämne som ligger så nära det jag forskat på tidigare och att jag förhoppningsvis kan bidra med lite nya perspektiv, säger Elin Funck.

Hon disputerade på Linnéuniversitetet i Växjö 2009 med en avhandling som behandlade hur Balanced Scorecard  införts som styrinstrument i hälso- och-sjukvård och har sedan fortsatt att bedrivit forskning inriktad på ekonomistyrning i olika sammanhang.

–  Speciellt har jag varit intresserad av styrning av offentlig sektor där mycket av min forskning rört beteendeaspekter av att man inför nya styrmedel och av att genomföra olika reformer, särskilt inom hälso- och sjukvården. Jag har också forskat mycket på professioner som läkarprofessionen. Både utifrån hur professionen agerar när nya reformer införs och vilka problem som kan uppstå när man ska försöka få till styrning kring och av professioner.

– Det pågående forskningsprojektet har börjat med en övergripande inventering av hur samverkansavtalen ser ut i regionerna och vilket styrningsperspektiv man har på den potentiella konflikten mellan jämlik vård och personcentrering. 

– Det vi hittills har sett är att samverkansavtalen ser väldigt olika ut trots att ingången, att samverka är den samma. I några regioner är det väldig uppdelat på vem som gör vad och i andra bildar man hela team som arbetar tillsammans.  Vi börjar med att identifiera skillnader och likheter mellan regionerna för att sedan göra en djupdykning där vi gör intervjuer i utvalda regioner.

Projektet löper till och med årsskiftet 2025/2026 och det ska bli jättespännande att se vad vi kommer fram till, säger Elin Funck.