KEFU-projekt om skånska offentliga organisationers talangförsörjning påbörjat

Fil.dr. Christine Blomquist och professor Rikard Larsson har under våren påbörjat en studie av Skånes kommuners och Region Skånes utmaningar när det gäller talangförsörjning de närmsta åren.

KEFU-projektet utförs i samarbete med Kommunförbundet Skåne.

En första enkät har nyligen gått ut till alla kommun-, ekonomi- och HR-direktörer i samtliga skånska kommuner för att få en översikt av deras främsta utmaningar kring framtida talangförsörjningen och vad som är viktigast för linjechefer, HR-personal och ekonomifunktionen att göra för att klara dessa utmaningar. Ju fler som svarar på denna enkät, desto mer kunskap kring hur dessa tre funktioner kan samverka för att stärka offentliga organisationers talangförsörjning.

Denna kommunenkät identifierar också goda exempel på linjechefer och HR-personal som framgångsrik bidragit till talangförsörjningen i sina kommuner. En andra enkät efter sommaren kommer att undersöka vad vi kan lära oss genom att hitta goda mönster från dessa enskilda fall av framgångsrik talangförsörjning. Detta bidrar till att offentliga organisationer kan attrahera, välja, utveckla, leda och behålla bättre talanger i större skala. Därför är det viktigt att så många kommuner som möjligt bidrar nu med sina goda exempel för att hela studien ska få en god mångfald som alla kan dra nytta av.

Studien inkluderar även en fallstudie av Region Skånes talangförsörjning genom intervjua ett antal av dess linjechefer och HR-personal för att även få kvalitativa data kring goda exempel. Forskningsstudien kommer att avrapporteras med en KEFU-rapport och presentation på ett KEFU-seminarium i slutet av detta år