Kommunal demokrati i förändring

KEFU genomför under 2022 en seminarieserie på temat ”kommunal demokrati i förändring”, arrangerad av statsvetarna Dalia Mukhtar-Landgren och Mats Fred. På samma tema pågår också ett forskningsprojekt i KEFU:s regi om den kommunala demokratin i Skåne och i förbindelse med detta kommer en enkät att skickas ut till skånska kommunpolitiker efter valet i höst.

Två seminarier hölls under våren. Vid det första talade Eva Edström-Fors, doktorand vid Linköpings universitet om relationen mellan stat och kommun och varför intentionerna om att endast undantagsvis använda riktade statsbidrag kommit på skam. Vid nästa seminarium talade Lupita Svensson, universitetslektor vid Socialhögskolan i Lund, om hur automatiserat beslutsfattande påverkar kommunala aktörers handlingsutrymme, med avstamp i exemplet socialtjänst och socialt arbete. Hennes seminarium kan också ses i efterhand på YouTube.

Fler seminarier kommer i höst. Ett av dessa hålls av Gissur Erlingsson, professor vid Linköpings universitet och ordförande i SNS Demokratiråd 2022, som berättar om Demokratirådets rapport” Den lokala demokratins vägval”, där han är en av författarna.

Syftet med den enkät som skickas ut i höst, några månader efter valet, är att undersöka politikers upplevelse av den kommunala demokratin, för att på så vis generera frågeställningar till kommande studier och seminarier. 

Enkäten genomförs av Statsvetenskapliga institutionen vid Lunds universitet och går ut till samtliga skånska politiker som suttit i kommunfullmäktige under mandatperioden 2018 – 2022. Det är två aspekter av den kommunala demokratin i som står i fokus. Den första rör det kommunala självstyret och kommunens möjligheter att styra över sina ansvarsområden och angelägenheter. Den andra demokratifrågan handlar om relationen mellan politiker och tjänstemän.

Enkäten kommer bland annat ligga till grund för en KEFU-rapport samt ett KEFU-seminarium om den kommunala demokratin