Konsten att få ett fungerande samarbete mellan toppolitiker och toppchefer

De fyra KEFU-forskarna Ola Mattisson, Ulf Ramberg, Mikael Hellström och Hans Knutsson har på uppdrag av SKL skrivit rapporten Skapandet av en professionell samspelsrelation mellan ordförande och direktör. En av slutsatserna är att de två parterna tillsammans måste hitta egna sätt att lära känna varandra och få samarbetet att fungera.

– Det är inget lätt uppdrag att få politiken att bli verkställd, något vi bland annat har kunnat se genom att omsättningen på kommundirektörer senaste åren har varit ganska hög, säger Ola Mattisson, en av rapportens författare. Vår förhoppning är att vår rapport kan väcka en del tankar och tjäna som inspiration till hur man kan etablera och upprätthålla en väl fungerande samspelsrelation. Men alla relationer ser ju olika ut och det går inte att ge några normativa råd om hur man bör göra.

Vikten av att arbeta med samspelsrelationen mellan politiker och chefer aktualiseras bland annat av den nya kommunallagen som trädde i kraft den 1 januari i år. Där sägs att styrelsen i kommuner, landsting och regioner i en instruktion ska fastställa hur direktören ska leda förvaltningen under styrelsen och direktörens övriga uppgifter. Någon detaljerad beskrivning av vad denna instruktion ska innehålla ges dock inte.

Rapporten visar en rad ”goda” exempel på hur ett gott samarbete kan bedrivas och baseras på berättelser från 36 intervjupersoner – kommunstyrelseordföranden, regionstyrelseordföranden, kommundirektörer och regiondirektörer (alla medverkar anonymt). I intervjuerna har fokus varit det professionella samspelet och i rapporten ägnas var sitt kapitel hur detta samspel etableras, regleras samt sker till vardags.

Materialet presenteras i form av berättelser från de intervjuade samt reflektioner krig dessa.

Av intervjuerna framgår tydligt att det kan se väldigt olika ut när professionella samspelet ska etableras mellan ordförande och direktör.

– En viktig slutsats är att det gäller att hitta ett eget sätt att få detta att fungera och då är det omöjligt att ge några generella råd om hur det ska göras, säger Ola Mattisson.  Vidare är det viktigt att att jobba med relationen efterhand som den utvecklas och då också kan förändras. Förtroendet måste få växa fram successivt. Man måste lära känna varandra så att parterna vet vad som fungerar såväl på det professionella planet som på det personliga planet. En av de intervjuade kommundirektörerna uttryckte det som att man gärna ska vara personlig i sin relation men inte privat. Det är också viktigt att ha en tydlig rollfördelning mellan ordförande och direktör.

Ola Mattisson understryker också vikten av att ordförande och direktör tillsammans kommer överens om en struktur och sedan håller sig till denna så gott det går.

– Det handlar till exempel om vem som ska vara med på olika möten eller hur man lägger upp ärendegång. Ordförande och direktör behöver strukturen dels sinsemellan, men de måste också ha en struktur runtomkring som respekteras av alla, så att man till exempel inte går förbi nämnderna och vänder sig till kommunalrådet för att begära pengar för något ändamål.

Det har varit väldigt givande för de fyra forskarna att arbeta med detta projekt, menar Ola Mattisson.

­– Det är verkligen ett privilegium att få på nära håll få se hur dessa organisationer fungerar och tar sig an den mycket svåra uppgiften att få politiken att genomföras i praktiken. Det har gett en unik inblick i hur dynamiken i demokratin ser ut.  Och jag är väldigt imponerad av de personer jag träffade när vi gjorde våra intervjuer. Jag tycker nog att vi ska vara lite stolta i Sverige över att vi har politiker och tjänstemän som är så engagerade och arbetar så hårt för att få det att fungera. Som forskare är vi också väldigt tacksamma för det intresse och den välvilja vi har mött när vi åkt runt och pratat med människor.

Rapporten kan laddas ned från SKLs hemsida