Kritisk granskning av hur samhället styrs och organiseras

Inom Statsvetenskapliga institutionen i Lund finns en rad forskningsgrupper där forskare med liknande intressen möts. Här ordnar man till exempel seminarier, bjuder in gästföreläsare och inom grupperna startas ofta nya samarbeten och projekt. En av dessa är gruppen för kritisk förvaltningdforskning.

– Att granska den offentliga förvaltningen ur olika perspektiv är viktigt, inte minst eftersom den på så många sätt har en avgörancde roll i människors liv, säger universitetslektor Stina Melander, en av forskarna i gruppen

Utifrån nyckelkategorier som makt, demokrati, styrning och etik undersöker gruppens medlemmar en rad olika politiska processer. Gruppens forskning rör till exempel organisations- och styrningsmodeller inom offentlig förvaltning, men även relationer mellan myndigheter och medborgare samt de värderingar och normer som präglar dessa relationer.

Flera av forskarna undersöker också implikationer av olika styrningsideal från ett demokratiperspektiv.

Gruppen ansluter sig till en framväxande tolkande vändning inom policystudier, och har en bred syn på kritik som inkluderar governmentalitystudier, diskursstudier i bred bemärkelse, samt normativa analyser och empiriska studier från t.ex. genus- eller miljöperspektiv. Det innebär att gruppen rör sig i ett brett spektrum av analyser från studier av kunskapsproduktion och dess inneboende maktrelationer, till normativa analyser utifrån värden såsom jämlikhet eller rättvisa – och empiriska undersökningar av t.ex. implementering och samverkansformer ur ett maktperspektiv.

Läs mer på Statsvetenskapliga institutionens hemsida. Här finns också en lista över alla forskare som är knutna till gruppen med kontaktuppgifter.