Mobila vårdteam – effekter på resursanvändning och kostnader

KEFU arbetar sedan 2017 med uppdraget att följa upp hälso- och sjukvårdsavtalet mellan Region Skåne och Skånes kommuner. I ett näraliggande KEFU-projekt studerar nu Mattias Haraldsson och Anna Häger Glenngård hur kostnader och resursanvändning utvecklas i Malmö stad när patienter skrivs in i vårdformen mobilt vårdteam.

Tanken med denna vårdform är att uppnå ökad trygghet, kontinuitet och tillgänglighet när framförallt äldre personer med återkommande vårdbehov kan få hjälp i hemmet i stället för återkommande sjukhusbesök och akuta inläggningar.

Det är primärvårdsläkare från Region Skåne och kommunens sjuksköterskor som utgör kärnan i de mobila vårdteamen och som gemensamt svarar för vården av inskrivna patienter antingen de bor kvar hemma i huset eller lägenheten, i kommunens särskilda boenden eller vistas på korttidsplatser. Sedan kan ytterligare professioner kopplas på beroende på patientens behov.

– Det vi vill titta på är bland annat om det blir färre sjukhusbesök och färre inläggningar beroende på om personen skrivs in i vårdformen mobilt vårdteam eller inte, säger Mattias Haraldsson. Och om kommunens respektive regionens resursinsatser, och därmed kostnader, ökar eller minskar.

Det finns dock några metodproblem som först måste övervinnas.

– Ƒör att kunna få svar på dessa frågor måste vi mäta resursinsatser på individnivå, säger Mattias Haraldsson. Region Skåne har ett system för detta. Problemet är att kommunerna, med några få undantag, saknar system för att följa insatser, tid och kostnad på individnivå. Då blir det naturligtvis också svårt att utvärdera effekterna.

Detta KEFU-projekt genomförs i samarbete med Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen, Malmö stad. Malmö stad saknar än så länge ett system för att följa upp sina vårdinsatser på individnivå, men här har hälsa, vård- och omsorgsförvaltning bildat en arbetsgrupp för att utvärdera vilka effekter de mobila vårdteamen har på stadens resursförbrukning.

Under en tvåveckorsperiod kommer en mätning att göras av vilken tid olika yrkeskategorier lägger ned hos ett urval patienter som bor hemma i ordinärt boende. Mätningen omfattar ett hundratal individer, där ca hälften är inskrivna i vårdformen mobilt vårdteam. Mattias Haraldsson och Anna Häger Glenngård kommer att bistå med planeringsstöd, metodkompetens och analyser av de data som kommer fram ur mätningen.

Tanken var projektet skulle starta nu i vår, men på grund av coronapandemin har det skjutits upp och kan förhoppningsvis i stället komma igång under hösten 2020.

Mattias Haraldsson

– Vi hoppas också få beviljat en etikansökan hos Region Skåne för att vi hos samma individer ska kunna se hur resursutnyttjandet ser ut på regionnivå och kommunnivå, säger Mattias Haraldsson. Det ska bli intressant att se hur resursförbrukningen förändras på de två nivåerna, om den ökar eller minskar på den ena nivån, minskar eller ökar på båda. Eller ingen effekt.

Någon egentlig hypotes om hur resursförbrukningen påverkas på kommunnivå finns inte.

– Det gör också det här projektet extra spännande, säger Mattias Haraldsson. Vi har faktiskt ingen prognos utan kan bara spekulera. På politisk nivå i kommunerna har funnits en viss oro för att kostnader skulle övervältras på kommunerna. Men på kommunernas verksamheter är man mer osäkra på effekterna.

Mattias Haraldsson pekar också på att ganska många av dem som är inskrivna i vårdformen mobila vårdteam bor i särskilda boenden och därmed finns också redan kommunala resurser till hands i anslutning till hemmet. Så här kanske inte effekterna är så stora av att införa den nya vårdformen.

– Störst effekt borde man kunna se hos de som bor hemma i ordinärt boende, säger Mattias Haraldsson. Det är också de som är sist inskrivna i den här processen. Men som sagt, vi vet inte. Det ska bli väldigt spännande att se vilka effekter vi kan komma att se i Malmö, där väldigt många patienter skrivits in i mobilt vårdteam under det senaste året.

En KEFU-rapport med resultaten från analysen väntas komma under hösten.