Multidisciplinära vårdteam för vård hemma av äldre – inte så lätt

Forte – forskningsrådet för hälsa arbetsliv och välfärd – har beviljat finansiering av ett fyraårigt forskningsprojekt om hur samverkan mellan regional och kommunal primärvård och mer specifikt hur multidisciplinära vårdteam för vård av äldre med komplexa behov kan organiseras och spridas. Projektet har till stor del möjliggjorts av två tidigare KEFU-finansierade projekt. KEFU bidrar också med delfinansiering av en doktorand för det nya projektet.

För att möta utmaningarna i hälso- och sjukvården med en stor andel äldre personer som har komplexa behov anses det nödvändigt med en omställning till nära vård, vilket inkluderar vård i hemmet – antingen i ordinarie eller särskilt boende. 

– Vården av äldre personer med komplexa behov ställer stora krav på samverkan mellan medarbetare i kommuner och regioner som har olika professionell bakgrund. Dessutom finns skillnader i förutsättningar och principer för styrning och ledning i kommuner och regioner, så det är en utmaning att få till en bra samverkan mellan olika professionella grupper och över organisatoriska gränssnitt, säger docent Anna Häger Glenngård, som leder projektet.

Anna Häger Glenngård

Förutom Anna Häger Glenngård medverkar professor Anders Anell och docent Elin Funck, båda från företagsekonomiska institutionen på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet, samt doktoranden Kristina Frid i forskningsprojektet.

Syftet med projektet är att bidra med ny empirisk och teoretisk kunskap om olika sätt att leda och styra, och om faktorer som underlättar eller försvårar samverkan och spridningen av multiprofessionella team i nära vård av äldre.

– Det finns en ambition i Sverige att sjukvården ska vara jämlik. Men medan till exempel höftoperationer till stor del går att standardisera är det inte lika lätt att standardisera den vård som ges i primärvården och ännu svårare att standardisera den vård som sker hemmet. En första del av projektet går ut på att studera hur det idag ser ut runt om i landet när det gäller styrning och vilket styrningsperspektiv man har på den potentiella konflikten mellan jämlik vård och personcentrering. 

Vilka konsekvenserna blir av att styra på olika sätt ska också studeras.

– Vi vet redan att det styrs på lite olika sätt. Region Skåne är ett exempel på hur man har låtit vårdformen multidisciplinära vårdteam växa fram underifrån, vilket har medfört en stor variation runt om i Skåne. I andra regioner har man styrt mer uppifrån vilket har lett till att vårdformen ser mer lika ut. Om den samtidigt också möjligen blivit mindre individanpassad vet vi inte, utan det är något vi ska undersöka.

– Sedan har vi vårdgivarperspektivet. Här ska vi ta reda på vilka förutsättningar och hinder det finns för att implementera denna typ av komplexa interventioner, eller åtgärder, i sjukvården. Här kommer vi också att närmare studera några fall där det har lyckats väl att implementera de multidisciplinära vårdteamen och vilka faktorer som bidragit till att det gått så bra, om det huvudsakligen beror på styrning eller kanske helt enkelt hänger ihop med till exempel demografisk sammansättning och tidigare upparbetade relationer.

Ett sista steg i projektet är att ta fram ett system för uppföljning och återkoppling av vårdgivarnas prestationer.

– Vi vill se hur man kan utforma ett prestationsmätningssystem som är meningsfullt och går att använda på ett sådant sätt att det skapar kvalitetsförbättring och verksamhetsutveckling samtidigt som det motiverar medarbetarna. Här är det viktigt att det kommer underifrån så att exempelvis läkare och sjuksköterskor kan bedöma vad som går att mäta, vad som är relevant och fångar upp det som görs och vilka mål som är rimliga.

Projektet ”Inga lösningar på komplexa problem – Styrning och ledning samt förutsättningar och hinder för samverkan och implementering av multidisciplinära vårdteam för äldre med omfattande behov”, beräknas vara klart under 2025 och det planeras sju artiklar på engelska i vetenskapliga tidskrifter. Delar av projektet kommer också att avrapporteras vid ett eller flera KEFU-seminarium.