Ny KEFU-utbildning har startat

Ny KEFU-utbildning har startat

I februari påbörjade 25 deltagare KEFUs nyutvecklade utbildning – HELA  – på Stiftsgården Åkersberg i Höör. Utbildningen vänder sig till ekonomer i kommuner, landsting och regioner som känner ett behov av att vidareutveckla sig.

Akronymen HELA står för Helhetssyn, Ekonomiska samband, Leda och Analys. För att utbildningen skulle bli så relevant och verksamhetsnära som möjligt togs utbildningsprogrammet fram i samarbete med representanter från Lund, Malmö och Region Skåne. Jämfört med den tidigare utbildningen PUCK är HELA också något kortare med totalt sex utbildningsdagar fördelade på två internat och två fristående dagar.

– En annan skillnad mot vår tidigare utbildning är att HELA tar utgångspunkt i ekonomen, ekonomens dagliga arbete och att vi lägger stor vikt vid omvärldsbevakning och konsekvenser av denna, säger Mikael Hellström, programchef för den nya utbildningen. Den tidigare utbildningen var mer traditionellt tematisk och utgick från våra egna discipliner som forskare och lärare. Vår ambition är att programmet ska utveckla och förbereda ekonomerna för framtiden och även göra dem mer attraktiva på arbetsmarknaden.

Det första tvådagarsinternatet tog utgångspunkt i en omvärldsanalys, där deltagarna bland annat fick lista vilka framtida hot och möjligheter de ser för sina organisationer. Här gick man också igenom det upplevda behovet av omvärldsbevakning och vilken kapacitet deltagarnas organisationer har för att möta de omvärldsförändringar man ser framför sig. Man tog också upp olika trender som kan påverka ekonomrollen, något som sedan kommer att tas upp kontinuerligt under utbildningens gång. På kvällen kom retorikprofessorn Anders Sigrell och höll en mycket uppskattad gästföreläsning.

Internatets andra dag ägnades till stor del åt att diskutera olika strategier för att möta de framtida utmaningarna.

– Det blev väldigt givande och intressanta diskussioner, säger Mikael Hellström. Det blev också en rad spännande infallsvinklar eftersom deltagarna kommer från så olika verksamheter.

Nästa två utbildningstillfällen kommer att ta upp hur det är att leda i förändring och vilken roll och funktion redovisningen har i organisationerna. Allt knyts sedan samman i det sista tvådagarsinternatet som handlar om ekonomens roll och betydelse i ledningsarbete.

Stiftsgården Åkersberg i Höö