Programstart för HELA i februari 2020

HELA vänder sig till ekonomer (eller motsvarande) i kommuner och regioner med kvalificerade arbetsuppgifter oh som känner ett behov av att vidareutveckla sig.Utgångspunkten är att ekonomens kunskaper och förmågor är och kommer att förbli en betydelsefull strategisk tillgång i en allt mer komplex kommunal verksamhet. Denna komplexitet kräver inte bara en förmåga att förstå den egna organisationens förutsättningar utan också en förmåga att förstå hur olika delsystem hänger samman i en helhet, en helhet som påverkas av allt mer pluralistiska och fragmenterade behov. I detta sammanhang blir ekonomens analytiska och systematiska förhållningsätt viktigt för att identifiera mönster och förstå och leda helheter.

Att jobba utifrån en Helhetssyn, förstå Ekonomiska samband och hur helheten kan Ledas och Analyseras är också utbildningens akronym. Utbildningen har tagits fram i nära samverkan mellan praktik och akademi och utbildningens resurspersoner har flerårig erfarenhet av såväl forskning som utbildning inom kommunal och regional verksamhet.

Utbildningens innehåll och struktur

Utbildningens innehåll och struktur fokuserar på deltagarnas individuella kompetensutveckling och professionella nätverk i akt att bättre möta en kommunal framtid. Mångfald och variation i pedagogik och innehåll präglar programmet. KEFUs resurspersoner har lång erfarenhet av forskning och utbildning inom programmets olika delområden.

Deltagarna möter flera föreläsare per dag, inbjudna gäster, ges tillfälle till egna reflektioner samt arbetar aktivt med grupparbete och presentationer. Sammantaget gör detta att HELA har en unik profil jämfört med andra motsvarande program.

Programmet löper över sex dagar uppdelat på två internat och två heldagar och leds av en programchef som svarar för kontinuitet och den röda tråden. I varje program deltar mellan 20 och 25 personer från olika kommuner/landsting/regioner, alternativt från olika verksamheter inom en och samma kommun. Dessutom medverkar ett antal andra resurspersoner från universitet, högskolor, kommuner och andra organisationer med erfarenheter från programmets olika delar. Utbildningen avslutas med diplomering av deltagarna.

Första dagen ägnas åt personen och professionen där det bland annat diskuteras vilka olika roller ekonomen förväntas besitta och ha kunskap inom.

Andra dagen ägnas åt omvärldsanalys där vi fångar upp och konfronterar det som är på gång inom den kommunala världen och dess kontext.

Tredje dagen ägnas åt frågor kring ekonomens arbete med strategiska verktyg och analyser.

Fjärde dagen ägnas åt redovisning och annan information som är väsentlig för trend och helhetsbedömningar.

Under dag fem och dag sex knyter vi ihop utbildningens innehåll och fokuserar ekonomens betydelse i ledningsarbetet. Detta görs utifrån såväl ekonomens som verksamhetschefens och politikens perspektiv där dessa ges möjlighet att göra sin röst hörd och berätta vad som prioriteras hos ekonomen och vilka kompetenser och förhållningssätt som dessa vill att ekonomen skall förfoga över.

PROGRAMFÖRLOPP

Tillfälle 1

25 – 26 februari 2020

Dag 1: Rollen – personen och professionen.(Christine Blomquist och Caroline Hellström)

Dag 2: Omvärld, trender och tendenser. Framtidsspaning med fokus på trender av betydelse för offentliga organisationer och ekonomrollen. (Ola Mattisson)

Tillfälle 2

24 mars 2020

Ekonomrollen – strategiska verktyg och analyser. (Mikael Hellström och Ulf Ramberg)

Tillfälle 3

21 april 2020

Ekonomrollen – redovisning och kommunikation (Mattias Haraldsson)

Tillfälle 4

26-27 maj 2020

Dag 1 fm: Ekonomens roll i förändring(Christine Blomquist och Ulf Ramberg)Dag 1 em: Ekonomen i ledningsarbetet (Ola Mattisson)

Dag 2: Ekonomen i ledningsarbetet (Ola Mattisson)