Styrelsearbete i kommunala bolag ur ett ägarperspektiv

Företagsekonomerna Olla Mattisson och Anna Thomasson studerar i ett pågående KEFU-projekt hur styrelseledamöter i kommunala bolag uppfattar styrelsens uppgift och sin egen roll och hur den arbetar. Nu har KEFU:s styrelse beviljat medel projektets andra fas som är inriktat på ägarperspektivet.

Vi har i en tidigare artikel i nytt från KEFU närmare beskrivit frågeställningarna projektet, som genomförs i form av en fallstudie i två steg.

I det första steget intervjuas styrelseledamöter i två kommuner om deras syn på arbetsuppgifter och arbetssätt i de kommunala bolagen. I den andra fasen riktas fokus mot ägarna till bolagen och intervjuer görs med företrädare för kommunledningen i de två skånska kommunerna – en större och en mindre.

– Vi är naturligtvis glada över att vi får möjlighet att slutföra projektet, säger Anna Thomason. Styrelsearbetet i kommunala bolag har inte tidigare studerats i någon större utsträckning, vare sig i en svensk eller en internationell kontext. Men vi har väldigt många kommunala bolag i Sverige, de omsätter stora belopp och de svarar för en stor del av vår samhällsservice. Så kunskap om hur bolagen styrs, hur styrelserna arbetar för att förverkliga bolagens mål och för att ta tillvara samhällsintressen tycker jag är väldigt viktigt, inte minst ur ett demokratiskt perspektiv.

De två fallstudierna kommer att jämföras med varandra samt med befintlig litteratur avseende styrelsearbete och resultaten beräknas utmynna i en KEFU-rapport under hösten 2021.