Se filmat KEFU-seminarium om satsning på mobilt vårdteam i Landskrona

Vid ett KEFU-seminarium i oktober redovisades erfarenheter från de första fem månaderna med en multidisciplinär teambaserad primärvårdsmodell i Skåne: Mobilt team Närsjukvård Landskrona. Erfarenheterna är goda – vårdformen ger en mer personcentrerad vård, ökad trygghet och bättre tillgänglighet, samtidigt som resursanvändningen blivit mer effektiv.

Seminariet leddes av de två forskarna Elin Funck och Anna Häger Glenngård från Ekonomihögskolan, Lunds Universitet.

Med hjälp av enkäter, intervjuer, observationer och registerdata har de följt teamets arbete sedan verksamheten startade den 16 januari i år.

Det framkommer bland annat att de patienter som fått vård i hemmet med den nya vårdmodellen upplever att deras känsla av trygghet förbättrats, att de känner sig mer delaktiga i besluten som rör deras sjukvård, att kunskapen om vad de ska göra om de blir sjuka ökat och att de rent allmänt är mer nöjda med den vård de fått i hemmet. Även anhöriga är mycket positiva till vårdformen.

Vid seminariet medverkade dessutom Annette E Andersson, Verksamhetschef för mobila team och specialiserad palliativ vård, Region Skåne, Ola Bergstrand, Hälso- och sjukvårdsstrateg, Specialist i allmänmedicin, Primärvården Skåne, Sammanhållande för arbetsgruppen Mobilt Team Närsjukvård Landskrona samt Siv O Jonsson, Enhetschef för Mobilt team Närsjukvård Landskrona

Se seminariet på YouTube