Kommuners strategiska arbete inom Totalförsvaret

Stein Kleppestø, strategiforskare vid Ekonomihögskolan i Lund, presenterade vid ett KEFU-seminarium några observationer och reflektioner från första delen av ett KEFU-projekt inriktat på de strategiska aspekterna av kommunernas arbete med risk och sårbarhet. Väldigt få kommuner har förutsättningar att på egen hand bedriva ett sådant arbete, menar han. Ambitionen med projektet, vars första del är…

Är administration en profession?

Inom den offentliga sektorn har antalet administratörer och chefer ökat markant under senare år medan antalet verksamma i kärnverksamhet knappt har ökat alls. Johan Alvehus, professor i tjänstevetenskap, diskuterade detta fenomen under ett KEFU-seminarium, där han bland annat tog upp problemen med hur olika nya typer av administrativa jobb belönas jämfört med jobb i kärnverksamheterna…

KEFU ger ny utbildning om koncernredovisning i kommuner

Ubildningen går över två dagar och ges torsdag den 23 november till fredag den 24 november. Den har tagits fram för den som arbetar med koncernredovisning i kommuner i egenskap av till exempel redovisningschef, ekonomichef eller controller. Nytt jämfört med tidigare utbildningar är bland annat att den tar upp en hel del ny lagstiftning. På…

Effekterna av mobilt vårdteam svåra att mäta men verkar ändå vara positiva

KEFU har genomfört två studier för att försöka identifiera effekter av samverkan genom mobilt vårdteam i omhändertagandet av äldre personer i ordinärt boende med återkommande vårdbehov. Resultaten, som är publicerade i en KEFU-rapport, presenterades också på ett filmat KEFU-seminarium. Studierna har genomförts av ek dr Mattias Haraldsson och docent Anna Häger Glenngård, båda från Ekonomihögskolan i…

Samverkan är komplext, men nödvändigt

KEFU har gjort en utvärdering av Södra Sjukvårdsregionens projekt ”Samarbete för bättre vård”.  En av slutsatserna är att man inom regionerna anser att arbetet har varit fruktbart så här långt, men också att det ibland har brustit i implementeringen av de olika regionövergripande rekommendationerna. Utvärderingen, som är publicerad i en KEFU-rapport, har gjorts av professor…

Verksamhetsutveckling för hållbar utveckling KEFU-podden

Olika typer av organisationer har under många år satsat mycket tid och resurser på att producera hållbarhetsrapporter av olika slag, men hur ser det ut med den interna relevansen och användningen av det som rapporteras? Det var ämnet för ett KEFU-seminarium med Matti Skoog, ämnesansvarig professor för redovisning och styrning vid Åbo Akademi. I samband med…