KEFU medverkar i nationell seminarieserie som tar upp olika perspektiv på det kommunala uppdraget

Centrum för kommunstrategiska studier (CKS), KEFU, Kommunforskning i Västsverige (KFi) och Kommuninvest gör en gemensam satsning på en webbinarieserie. Syftet är att sprida forskningen till fler och att, genom inspel från kommunsektorn, se till att forskningen i högre grad kommer till nytta. Centrum för kommunstrategiska studier (CKS), KEFU, Kommunforskning i Västsverige (KFi) och Kommuninvest gör…

KEFU-dagen om inställning till omställning

Vårt förhållningssätt till omställning, behovet av omställning, omställningens uttryck och variationsrikedom var temat för årets KEFU-dag. Det var en hel rad frågor som belystes under dagen, som i år både kunde följas fysiskt och on-line. Bland dessa var: Vilka mål och medel har samhället för att hantera olika former av omställningar? Finns det vissa hållpunkter…

Nytt KEFU-projekt om kommuners samarbete med idéburna organisationer

I ett Idéburet offentliga partnerskap (IOP) samarbetar offentliga organisationer som kommuner och regioner med idéburna aktörer. Men hur påverkas idéburna föreningar eller organisationer av att arbeta nära en kommunal verksamhet? Det ska företagsekonomen Caroline Hellström ta reda på i ett nytt KEFU-projekt. Partnerskapsmodellen IOP utarbetades 2010 av paraplyorganisationen Forum: Idéburna organisationer med social inriktning. Tanken…

Vi som har det bra har ett stort ansvar för att förhindra en total klimatkatastrof

Högst personligt: Sedan industrialiseringen tog fart har jordens medeltemperatur stigit med omkring 1,2 grader, till övervägande del till följd av användning av fossila bränslen och skogsavverkning i stor skala. Några av de effekter vi redan ser är att havsisarna blir mindre, att värmeböljor blivit vanligare, vattenbrist på många håll och att vi fått fler översvämningar…

Koncernperspektiv börjar bli vanligare i kommunerna

KEFU har kartlagt i vilken utsträckning kommuner och regioner beaktar koncernperspektivet i sin styrning mot god ekonomisk hushållning. Studien, författad av företagsekonomen Mattias Haraldsson med hjälp av två studenter, är utförd på uppdrag av regeringskansliet inom ramen för utredningen En effektiv ekonomistyrning i kommuner och regioner (Dir.2020:88) där den finns med som en bilaga.  – Bland det…

LSS– fusk och skenande kostnader eller en livsviktig rättighetslag? En angelägen fallstudie av målkonfliktshantering i välfärdens Sverige

Matilda Svensson Chowdhury och Hans Knutsson har i ett nyligen genomfört KEFU-projekt studerat hur tolkning och tillämpning av LSS– lag om stöd och service till vissa funktionshindrade – har förändrats och påverkats av politik, byråkrati, media och intresseorganisationer under de senaste sju åren. Hör dem berätta om projektet i KEFU-podden