Hur mår den lokala demokrtin?

Anders Sannerstedt, Dalia Mukhtar-Landgren och Mats Fred


Under 2022 genomfördes ett forskningsprojekt i KEFU:s regi om den kommunala demokratin i Skåne och i förbindelse med detta skickades en enkät ut till skånska kommunpolitiker efter valet. Resultaten, som får sägas visa att demokratin mår ganska bra, presenterades vid ett KEFU-seminarium i början av sommaren.
 
Vid seminariet medverkade Anders Sannerstedt, Dalia Mukhtar-Landgren och Mats Fred, alla vid Statsvetenskapliga institutionen, Lund universitet. Resultaten kommer också att presenteras i en kommande KEFU-rapport.

Enkäten skickades till kommunpolitiker i kommunfullmäktige för mandatperioden
2018–2022. Syftet var att få en bild av hur skånska politiker ser på kommunalt självstyre och kommunal demokrati utifrån relationen mellan stat och kommun, mellan politiker och tjänstepersoner och mellan kommun och lokala aktörer.  Forskarna ville också se hur sådant som partitillhörighet, erfarenhet och insyn, kommunstorlek, kön och ålder påverkar svaren.
 
Det framkom bland annat att en majoritet av politikerna inte vill ha fler lokala folkomröstningar. De ser inte heller ett tjänstemannavälde utan uppfattar att det finns en bra balans mellan politiker och tjänstemän. Sådant som ålder, kön och storlek på kommunen visade sig inte ha någon större påverkan på politikernas svar. Medan partitillhörigheten spelade en roll i vissa frågor och i vissa fall sågs också en spridning inom partierna.
 

Se seminariet på YouTube