Den digitaliserade ekonomen – en viktig framtidsfråga

KEFU kommer tillsammans med KEF– kommunalekonomernas förening –  att genomföra ett projekt där man gör en landsomfattande undersökning av hur ekonomrollen utvecklats i den pågående digitaliseringen. Samt vilka krav som ställs på kompetensutveckling för att ekonomerna och de kommunala organisationerna fullt ut ska kunna ta steget ut i den digitala världen.

Projektet finansieras till lika stora delar av de två parterna KEFU och KEF, vars styrelser bedömer frågan om digitaliseringen inom kommuner och landsting som en mycket viktig framtidsfråga.

– För ekonomerna handlar digitalisering mycket om att skala bort rutinsysslor som transaktionstjänster och grundläggande redovisning så att de i stället kan ägna sig åt de uppgifter som de är bäst på, som till exempel analys, kommunikation och omvärldsbevakning, säger Roland Svensson, utbildningsledare på KEF.

Roland Svensson

– Några ekonomer har redan kommit långt när det gäller digitalisering, men det finns också de som har lite svårt att ta till sig de nya möjligheterna. En del jobbar på som om inget kommer att hända och några kanske ser digitaliseringen som ett hot, något som kan bli ett problem för dem i framtiden. Vi måste helt enkelt utvecklas och bli mer effektiva när behoven hela tiden ökar och när vi inte kan höja skatten i samma takt. Troligen kommer vi att få brist på personer som har rätt kompetens för de uppgifter som ska lösas i framtiden. Och sedan är det ju också så att de kommuner som inte är i framkanten kommer att få svårt att rekrytera de ekonomer som har den viktiga kompetensen.

Projektet bygger delvis vidare på de tre studier som KEFU har gjort av ekonomrollen med femåriga intervaller.  Den senaste gjordes med data som samlades in 2014 och presenterades senare i KEFU-rapporten Den offentliga ekonomen – en svårbestämd multikonstnär (som kan läsas här).

För den nya studien kommer en enkät att skickas ut till alla kommunala ekonomer i Sverige. Dessutom kommer man att genomföra telefonintervjuer i den utsträckning det anses nödvändigt. Frågorna i enkäten kommer att vara inriktade mot de digitala verktyg ekonomerna kan tänkas använda eller beröras av på något sätt. Den bild som kommer fram av hur ekonomerna arbetar med digitalisering ska sedan jämföras med hur de organisationer de är anställda i arbetar med digitalisering.

Digitalisering kan betyda lite olika saker, men i projektet kommer man att använda sig av Digitaliseringskommissionens definition:

Digitalisering är den samhälls- och människoomvälvande process som gradvis blir allt svårare att över huvud taget särskilja från någon del av livet. Det innebär att individer och organisationer kan kommunicera och utbyta information med andra människor, organisationer och sin omgivning på helt nya sätt. Digitaliseringen och användningen av IT-baserade lösningar kan bidra till att öka tillgängligheten och effektiviteten både hos företag och hos offentlig förvaltning”. (SOU 2014:13, SOU 2015:91)

– När det gäller AI (artificiell intelligens), som vi också kommer att beröra i enkäten, finns ingen motsvarande definition. Här talar man i stället om olika saker som AR (augmented reality, VR (virtual reality) självkörande bilar och mycket annat., säger Roland Svensson.

Projektet ska utmynna i en skriftlig rapport som ska läggas fram nästa år och som ska kunna användas i seminariesammanhang och som ett underlag i debatten om digitalisering av den offentliga sektorn.