En alternativ och mer lättillgänglig kommunredovisning kan stärka demokratin

I ett nytt KEFU-projekt ska en mer kortfattad årsredovisning tas fram som gör det enklare för kommunens medborgare att få insyn i kommunens verksamhet och ekonomi. Härigenom hoppas man öka intresset och engagemanget för kommunala frågor.

Projektet genomförs av Fredrik Andersson, professor i nationalekonomi vid Ekonomihögskolan i Lund, Anna Thomasson, docent i företagsekonomi vid Ekonomihögskolan i Lund och numera verksam vid CBS i Köpenhamn och Tomas Bergström, docent vid Statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet.

Att kommunernas medborgare kan ta till sig kunskap om verksamheten är viktigt för att upprätthålla förtroendet för politikerna och för att kunna utkräva ansvar, något som är centralt i en fungerande demokrati.

– Vi gör detta som en pilotstudie för Lunds kommun, säger Fredrik Andersson. Vi ska arbeta fram ett dokument som kort och tydligt visar vad kommunen gör, kommunens ansvarsområden och hur ekonomin ser ut så att man snabbt får en bild av de stora penningflödena och vilka investeringar som är på gång. Samt vilken del av kommunens verksamhet kommunen har full kontroll över, vilka statliga bidrag kommunen får och vilka som är öronmärkta respektive fria.

Dessutom kommer man att beröra sådant som befolkningsutveckling och behoven när det gäller skola och äldreomsorg, plus annat som bedöms vara intressant för kommuninvånare att känna till.

Den som går in på en kommuns hemsida hittar i regel en mängd information, men särskilt årsredovisningen kan vara svår att överblicka och ta till sig.

Fredrik Andersson

– Tittar man till exempel på Lunds kommuns årsredovisning så håller den hög kvalitet, men den är väldigt omfattande och även den som har stort intresse och förkunskaper måste lägga ner mycket tid för att ta sig igenom den och för att skaffa sig en bild av verksamheten, säger Fredrik Andersson.

– Tanken med det dokument vi tar fram är att det ska ha förutsättningar att nå ut brett och vara lockande och överskådligt för alla som har något intresse av kommunens verksamhet.

Projektet sker i nära samarbete med Lunds kommun, som är mycket positiv till projektet, och forskarna har haft flera möten med kommunens företrädare med öppna diskussioner som bland annat handlat om hur förvaltningarna ser på de medborgarimpulser man får.

En viktig poäng med att projektet genomförs inom ramen för KEFU är att sammanställningen görs av oberoende forskare.

– Parallellt med att vi tar fram den alternativa redovisning som är tänkt att spridas till allmänheten kommer vi också att skriva ett kortare akademiskt bidrag som kan vara intressant för forskare, säger Fredrik Andersson. Men vårt huvudsyfte med projektet är inte någon form av granskning eller utvärdering, utan en redovisning med ögon som är oberoende av kommunen.

Pilotstudien beräknas vara klar senare i vår och då är tanken att den ska presenteras både för Lunds kommun och vid ett KEFU-seminarium. Förhoppningen är också att andra kommuner kan vara intresserade av en liknande alternativ redovisning.