Hur får man till en konstruktiv relation mellan politiker och tjänstemän?

KEFU ska på uppdrag av SKR genomföra en studie med ett antal fallstudier av besvärliga situationer i relationen mellan ledande politiker och tjänstemän i kommuner och landsting. Förhoppningen är studien ska kunna bidra till en bättre ömsesidig förståelse så att politiker och tjänstemän bättre kan styra och leda tillsammans.

Projektet följer upp ett tidigare forskningsprojekt som KEFU genomförde 2017 på uppdrag av SKL som utmynnade i rapporten Skapandet av en professionell samspelsrelation mellan ordförande och direktör, skriven av Ulf Ramberg, Mikael Hellström, Hans Knutsson och Ola Mattisson. Den rapporten handlar om hur politiker och tjänstemän kan etablera lokala samarbetskulturer som möjliggör att politiken realiseras så som det är tänkt. Något som många gånger visar sig vara ganska besvärligt, vilket inte minst avspeglas i en stor omsättning bland kommunchefer.

– Det var rapport som fick stort genomslag, säkert till stor del för att många kände igen sig i det vi beskrev, säger Ulf Ramberg. Så fick vi en förfrågan från SKR om vi kunde göra en uppföljning på projektet och ta det ett steg längre genom att ta fram ett tiotal case där vi beskriver olika besvärliga situationer i den här relationen.

Dessa case ska kunna fungera som ett stödmaterial för att underlätta konstruktiva samtal mellan ledande politiker och tjänstemän i kommun eller region. Med målet att utforma strategier så att ledningen ska kunna styra bättre tillsammans för att få igenom politiken.

– Tanken är att vår studie ska resultera i en rapport, men också att de olika casen ska kunna användas separat för undervisning på universitetsnivå och för olika ledarprogram för förtroendevalda i kommuner och regioner, säger Mikael Hellström.

Projektet genomförs av samma forskare som genomförde den tidigare studien och kontakter har under våren tagits med såväl skånska som andra kommuner, men även med regioner för att kunna genomföra intervjuer för fallstudierna.

– Naturligtvis är det tråkigt att vi troligen ännu inte kommer att göra alla intervjuer på plats. Det blir alltid lite lättare att göra levande fallbeskrivningar när man kan mötas personligen men nu har vi de förutsättningar vi har, säger Ulf Ramberg.

Projektet förväntas kunna avslutas under hösten 2021.