Hur ser kommunernas beredskap ut när det gäller IT-säkerhet?

Nytt KEFU-projekt

På senare tid har det fler och fler fått upp ögonen för hur sårbart vårt samhälle är när det gäller digitala tjänster och funktioner. Men hur ser kommunernas krisberedskap ut när det gäller IT-säkerhet och bredbandsförsörjning? Det ska Anna Thomasson undersöka i en kommande KEFU-finansierad studie.

Studien syftar även till att undersöka vilka förutsättningar olika kommuner har att arbeta med krisledning i förebyggande syfte, om förutsättningar för att arbeta med krishantering skiljer sig åt mellan kommuner och i så fall vad den skillnaden beror på.

För detta ändamål kommer Anna Thomasson att göra en kunskapsinvestering och kartläggning av hur det ser ut i Skånska kommuner vad det gäller bredbansförsörjningen och vilka aktörer man samarbetar med. Framförallt är tanken att skapa en bild av hur krisberedskapen ser ut i kommuner, stora som små, när det gäller internet och IT-tjänster samt hur väl kommunerna efterlever den lagstiftning som finns på området.

Utöver det kommer studien att bidra med kunskap kring om, och i så fall hur, kommuner samverkar med olika aktörer för att minska sårbarheten vad det gäller internet och digitala tjänster. Studien bidrar även med en förståelse för vilka hinder respektive möjligheter kommunerna upplever i arbetet med krisberedskap och samverkan med aktörer inom IT-sektorn när det gäller beredskap. Detta kan i sin tur öka kommuner och landstings kunskap om hur mindre sårbara samhällen kan skapas.

Projektet, som beräknas vara klart under nästa höst, kommer både att avrapporteras dels i form av en forskningsrapport i KEFUs rapportserie och genom ett KEFU-seminarium.