Kommunala koncerner – motiv, struktur och formell styrning

Nytt KEFU-projekt

I ett nytt KEFU-finansierat forskningsprojekt kommer Niklas Sandell, Jörgen Carlsson och Mattias Haraldsson att kartlägga de skånska kommunkoncernerna med avseende på motiv, koncernstruktur och formell styrning. Studien följer upp de tidigare studier som dessa tre forskare gjort för KEFU.

Kommunala bolag har funnits länge, de existerade redan på 1800-talet, men antalet har på senare tid ökat snabbt. Idag finns närmare 1800 kommunala bolag, vilket är nära 500 fler än i början av 2000-talet.

Fastigheter, energi, avfall och vatten är de verksamheter som i störst utsträckning har bolagiserats i de svenska kommunerna, men de kommunala bolagen är spridda över en lång rad verksamhetsområden. Även traditionellt skattefinansierade verksamheter har bolagiserats. I takt med ett ökat samverkansbehov har också andra organisationsformer än aktiebolag, såsom kommunalförbund, adderats till den kommunala organisationskartan.

Som motiv till alternativa organisationsformer än den rena nämnds- och förvaltningsorganisationen lyfts normalt effektivitetsargumenten fram. Det kan handla om kortare beslutsvägar, tydligare resultatansvar och större finansiell flexibilitet samt kostnadseffektivitet och kompetenssäkring genom samverkan

Man brukar säga att den kommunala organiseringen av serviceproduktionen blir allt mer diversifierad, fragmenterad och komplex vilket skapar utmaningar avseende utformningen av en ändamålsenlig styrning.

I takt med att de kommunala bolagen och kommunalförbunden blir fler, ökar också betydelsen i ett samhällsekonomiskt perspektiv av hur kommuner väljer att organisera sig.

Det är en utmaning att styra den samlade kommunala verksamheten, särskilt när den också antar en komplex juridisk struktur. Den centrala kommunala organisationen, ägaren, är mycket viktig för att leda och kontrollera enheterna.

Två initiala utmaningar är att strukturera den kommunala koncernen och att utforma en ändamålsenlig formell styrning av de olika enheterna i koncernen.

Olika logik leder till att en mängd parametrar påverkar styrningens förutsättningar i förhållande till rättighetslagstiftning, kvalitetskrav, politiska prioriteringar, reglerad prissättning, konkurrenter samt marknad.

Mattias Haraldsson deltar också i det nya forskningsprojektet

I denna studie är det tre huvudfrågor som ska kartläggas:

  1. Hur är de kommunala koncernerna strukturerade i de skånska kommunerna?
  2. Hur är den formella styrningen av de skånska kommunala koncernerna utformad?
  3. Hur kan motivbilden bakom organiseringen av de kommunala koncernerna i de skånska kommunerna förstås?

Projektet kommer att avrapporteras i KEFU:s skriftserie med ett kompletterande seminarium (samarrangerat med KEFU) i december 2018. Studien kommer även att rapporteras i professionella tidskrifter så som Kommunal Ekonomi och Balans