Talangförsörjning i skånsk offentlig sektor

Offentlig sektor står inför allt större praktiska utmaningar för sin nuvarande och framtida talangförsörjning. Behoven av offentliga tjänster ökar medan de ekonomiska förutsättningarna begränsas med kostnadsbesparingar och en omfattande generationsväxling. Hur ska då offentliga organisationer lyckas attrahera, behålla och utveckla bättre talanger för att klara verksamheterna? Det är den övergripande frågan i ett nytt KEFU–finansierat forskningsprojekt med fil dr Christine Blomquist och professor Rikard Larsson som deltagare.

Forskning visar att i den privata sektorn finns ett allt mer etablerat huvudspår där så kallat talent management är HRs ansvar. Samtidigt har ett annat spår börjat synas med det betydligt mindre studerade och utvecklade talangledarskapet som ingår i linjechefers ansvar

Studiens syfte är att undersöka några större skånska offentliga organisationers talangförsörjning och i vilken utsträckning talangförsörjning sker genom HR-driven talent management jämfört med talangledarskap via linjechefer.

Generationsväxlingen håller på att slå extra hårt mot svenska offentliga organisationer

Samtidigt har denna sektor allt svårare att hävda sig i konkurrensen om att attrahera nya talanger. Begränsade möjligheter att öka offentliga intäkter med samtidiga kostnadsökningar, frekventa besparingar och organisationsförändringar innebär en pressad situation för sektorn. Detta underminerar personalens engagemang och arbetsgivarens attraktivitet samtidigt som sjukfrånvaro och personalomsättning ökar.

Rikard Larsson genomför forskningsprojektet tillsammans med Christine Blomquist

Christine Blomquist och Rikard Larsson kommer att kunna ge förslag på hur de studerade och andra offentliga organisationer kan förstärka sin talangförsörjning genom mer effektiva insatser av både linjechefer och HR, inklusive bättre samarbete mellan dem.

Projektet beräknas vara klart hösten 2018 och kommer att avrapporteras både i en KEFU- rapport och på ett KEFU-seminarium.