Kostnadseffekterna av att införa mobila vårdteam

Vilka blir kostnadseffekterna av att införa vårdformen mobilt vårdteam i Region Skåne och de skånska kommunerna? Det är den fråga Mattias Haraldsson arbetar med i det KEFU-projekt som följer upp hälso-och sjukvårdsavtalet mellan Region Skåne och Skånes kommuner .

– Det är naturligtvis viktigt att veta hur den här reformen slår på regionens och kommunernas kostnader, något vi ännu inte vet något om, säger Mattias Haraldsson. Initialt finns kanske en känsla bland många att regionens kostnader kan komma att sjunka och att de i stället ökar i kommunerna. Men det finns det inga bevis för, det är också möjligt att kostnaderna minskar för alla om reformen som tänkt leder till en högre vårdkvalitet och att patienterna mår bättre än innan.

Det finns vissa metodproblem med att följa upp kostnaderna, menar Mattias Haraldsson.

– En förutsättning för att följa kostnadsutvecklingen är att vi kan mäta målgruppen, det vill säga se hur resursförbrukningen utvecklas för de individer som tillhör målgruppen för de mobila vårdteamen. Men varken Region Skåne eller de skånska kommunerna har ekonomisystem där man kan se vilken resursförbrukningen är per individ och det innebär att det blir svårt att göra några mätningar.

För att ändå kunna komma vidare har Mattias Haraldsson valt att arbeta med några få utvalda kommuner som ändå har så utvecklade system att det i någon mån blir möjligt att följa kostnadsutvecklingen.

– Vi har inte kommit så långt i projektet, men det väcker redan nu en del frågor om huruvida kommunerna har system om gör det möjligt att analysera och följa upp effekter av sina olika strategier och ansatser kring omsorg, säger Mattias Haraldsson.