Behövs tydligare spelregler för den lokala demokratin

Vid ett KEFU-seminarium I december presenterade Gissur Ó Erlingsson professor i statsvetenskap Linköpings universitet och ordförande för SNS demokratiråd 2022 resultaten från 2022 års SNS Demokratirådsrapport.

I rapporten efterlyses tydligare och mer renodlade spelregler för den lokala demokratin. Vilka som styr i kommunerna måste framgå tydligt liksom hur gränsdragningen mellan politik och förvaltning ser ut.

Under seminariet tog Gissur Ó Erlingsson bland annat upp de lika demokratiformer som används inom kommunerna – samlingsstyre, konkurrensdemokrati, deltagardemokrati och marknadsstyrning. och att de alla har styrkor och svagheter. Men att det är olyckligt när de olika modellerna samverkar på ett sätt så att de krockar med varandra och därmed riskerar att både undergräva politikens legitimitet och möjligheten att utkräva ansvar.

Rapporten landar i att man bör satsa på konkurrensdemokrati och parlamentarism för att tydliggöra vilka partier det är som styr i kommunen.

Kommunal parlamentarism skulle kunna införas genom att fullmäktige fattar ett beslut i början av mandatperioden och att de styrande partierna härefter ges en majoritet av platserna i kommunstyrelse och nämnder. Ett system som precis som på nationell nivå innebär att de är vinnarna av valet som styr politiken och att de partier som förlorat tvingas gå i opposition. Oppositionen skulle samtidigt stärkas, bland annat genom att de fortfarande har representanter i alla nämnder och styrelser.

Med en sådan kommunal parlamentarism blir också partierna viktigare, menade Gissur Ó Erlingsson, som också hoppades att trenden mot allt förre som engagerar sig partipolitiskt skulle vändas. Och att medborgarna valde att gå med i ett parti, i stället för diverse olika andra organisationer, för att utöva inflytande.

Gissur Ó Erlingsson tog också upp att det förs fram allt fler krav på att begränsa kommunernas handlingsfrihet med ökad statlig reglering, SNS- rapportens författare varnar för och därför föreslår att grundlagsskyddet stärks för det kommunala självstyret.

Presentationsbilderna från seminariet

Seminariet filmades och kan ses på detta YouTube-klipp (på grund av tekniska problem saknas dock de första minuterna och ljudet blev inte heller det bästa).