Hur varierar förutsättningarna för politisk styrning i kommunerna?

KEFU och CKS ska i ett nytt gemensamt projekt studera hur förutsättningarna för såväl skapandet som verkställandet av det kommunala uppdraget – och den kommunala politiken – varierar mellan olika kommuner.

Det finns flera olika skäl till att förutsättningarna för de förtroendevalda att realisera det kommunala uppdraget kan se olika ut. Demografi, kommunens storlek, var i Sverige kommunen är belägen, näringslivsstruktur och utbildningsgrad är några exempel på strukturella förutsättningar som kan variera. Andra omständigheter som kan påverka är sådant som hur de politiska partierna är organiserade, kommunens finanser och vilka möjligheter det finns att rekrytera den kompetens man behöver. 

Det är samspelet mellan politikernas förutsättningar för att skapa politik och den kommunala organisationens förutsättningar för att säkerställa uppdraget med lokalpolitiska förtecken som står i fokus för det nya forskningsprojektet som leds av Ulf Ramberg från KEFU och Josefina Syssner från CKS.

– Väldigt roligt att vi kan göra detta tillsammans och att vi kan knyta samman två forskningstraditioner, säger Ulf Ramberg. Josefina Syssners forskning har bland annat varit inriktad mot kommuner som kännetecknas av gleshet och minskande befolkning. Och KEFU har bland annat gjort studier för SKR där vi tittat på samspelet mellan politik och verksamhet för att realisera politiken. 

För att fånga kommuner med olika förutsättningar ska man studera tre kommuner som kännetecknas av täthet och expansion och tre glesbygdskommuner med minskande befolkning. De sex kommunerna ska väljas ut både för att få en geografisk spridning och för att få en bredd när det gäller politiska majoriteter. Intervjuer kommer att göras både med ledande politiker i kommunerna och med ledande tjänstepersoner.

– Det blir lite extra spännande att se vad som händer innan de politiska besluten fattas, vilka som är inblandade i processen och hur förutsättningarna ser ut för framtida politikertillväxt. Vi kommer att samla in data efter valet i höst och fokus kommer att vara på den senaste mandatperioden, vilket betyder att även avgående politiker är av intresse för projektet.

Projektet beräknas vara klart och kunna presenteras i rapportform sommaren 2023.

– Vår hypotes är att det är väldigt olika förutsättningar som kommunerna brottas med och det ska bli spännande att se hur det faktisk ser ut, säger Ulf Ramberg.