Studie av etik och väntetider i vården vinner årets uppsatspris

För 32:e gången delar styrelsen för KEFU ut ett pris för uppsatser inom kommunal och regional ledning, organisation och ekonomi på totalt 20 000 kronor. För läsåret 2016/2017 går priset till Linn Mattisson för uppsatsen: Ethics and Waiting Times – Incorporating theories of justice in an analysis of health care waiting times in Sweden. Linn Mattisson, som studerar nationalekonomi på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet., tog emot priset i samband med ett KEFU-seminarium.

Styrelsens motivering lyder:

Hur skattemedel skall fördelas och prioriteras inom den offentligt finansierade välfärden är en ständigt aktuell fråga. I denna vinnande uppsats riktar författaren intresset mot hur väntetider används för att fördela och prioritera hälso- och sjukvårdens resurser. Mer precist riktar författaren sitt intresse mot hur olika teorier om rättvisa och etiska principer kan användas för utformning av vårdens väntetider. 

I uppsatsens empiriska analyser görs med hjälp av uppsatsens teoretiska referensram olika skärningar av månatlig data på väntetider från Sveriges landsting/regioner mellan 2011-2017.

Linn Mattisson omgiven av Mikael Hellström och Ulf Ramberg från KEFU.

Författaren konstaterar bland annat att nuvarande dominerande antaganden för utformning av väntetider inte fullt ut fångar den komplexitet som finns inom hälso- och sjukvården. Väntelistors utformning påverkas med andra ord av vilka rättviseperspektiv som tillämpas och den dominerande principen, att sätta nyttan i förarsätet, behöver kompletteras med andra rättviseperspektiv såsom vård på jämlika villkor. Författaren konstaterar också att det inte alltid är så tydligt hur hälso- och sjukvårdens etiska principer tillämpas vid utformning av vårdens väntelistor.

Sammanfattningsvis har författaren på ett välstrukturerat sätt tagit sig an en fråga av hög relevans där det teoretiska ramverket och de empiriska analyserna håller hög kvalitet. Författaren visar vidare förtjänstfullt på en god källkritisk förmåga och argumenterar adekvat och stringent för uppsatsens styrkor och svagheter.

Gratulerar till priset! Hur kom du in på detta ämne?

– Anledningen till att jag just valde att skriva min masteruppsats inom hälsoekonomi var nog att det är empiriskt dominerat ämne och jag ville gärna ta mig an ett område där jag kunde gå till grunden. Då kom jag att tänka på rätträttviseteorier, där det finns en stor litteratur, och att det skulle vara intressant att koppla dessa teorier till resonemang om vården. Väntetiderna är ju något som diskuteras mycket, men såvitt jag vet finns det inte många studier som kopplar väntetider till teorier om rättvisa.

Är det något som förvånat dig särskilt när du arbetat med studien?

– Kanske inte så förvånande, men jag tycker att det är intressant att se att alla inblandande vill skjuta över prioriteringar av patienter till någon annan. Och rent empiriskt kan vi ju se att det är en fortsatt orättvis fördelning mellan landstingen, där det tillexempel kan vara stora skillnader i väntetid för en höftledsoperation beroende på vilket landsting eller vilken region man råkar tillhöra, säger Linn Mattisson, som funderar så smått på att fortsätta att forska när hon är klar med sin utbildning.

Läs uppsatsen:

Vinnaruppsatsen i pdf-format