Uppskattad inspirationsdag om styrelsearbete i kommunala bolag

Skurups kommun arrangerade i mitten av september en utbildningsdag där man tog upp frågor som är aktuella för kommunens moderbolag och fyra helägda aktiebolag, Här deltog också KEFU med Ola Mattsson och Anna Thomasson för att ge perspektiv och dela med sig av forskningsrön om bolagsstyrelser.

Moderbolaget för Skurups fyra helägda bolag brukar arrangera en dag varje år för att diskutera gemensamma frågeställningar. Och eftersom det är en politisk organisation och en ny mandatperiod har också nya styrelser tillträtt i bolagen.

– Jag tyckte i det sammanhanget att det var en bra idé att denna gång få lite få lite inpass från akademin och kontaktade därför KEFU säger Marcus Willman, kommundirektör i Skurups kommun och koncernchef för kommunens bolag.

Dagen inleddes med att kommunen själv presenterade koncernstrukturen, aktiebolagslagen, kommunallagen och annan formalia, samt de interna styrdokument som gäller för kommunens bolag. Därefter tog Anna Thomasson och Ola Mattisson vid. Deltagarna var styrelseledamöter, Vd:ar för de kommunala bolagen samt några förvaltningschefer.

– Vårt första pass handlade mycket om för- och nackdelar med kommunala bolag utifrån ett forskningsperspektiv, säger Ola Mattisson. Vi hade också skrivit ett antal minicase som deltagarna fick jobba med, till exempel en påhittad ganska elakartad situation där fastighetsbolaget övervägde hyresnivån, skolan ville ha mindre lokaler och en privat aktör ville hyra in sig i skolans lokaler.

Det andra passet handlade om styrelsen olika roller utvecklingsrollen, servicerollen och kontrollrollen. Begreppet koncernnytta och hur styrelserna kan bidra till koncernnytta diskuterades också.

– Här tog vi bland annat upp hur det ser ut i de privata bolagen och hade åter en liten övning där deltagarna tillsammans med sin VD fick gå igenom hur de arbetade i sina styrelser, säger Ola Mattisson. Avslutningsvis fick de olika styrelserna formulera två punkter som de skulle arbeta med framåtriktat för att bidra till koncernnytta.

I forskningen om styrelser talar man om att styrelserna arbetar inåt och utåt. Inåt historiskt med kontroll och uppföljning, utåt arbetar man i stället framåtriktat strategiskt. De flesta styrelser som tillfrågas säger att deras främsta uppgift är att arbeta framåt och utåt, och att vill lägga merparten av sin tid på detta eftersom det är där styrelsen gör mest nytta.

– Men när forskare har gjort studier av hur tiden verkligen används i styrelserna visar det sig att det är precis tvärtom, säger Ola Mattisson.

– Tyvärr kan vi konstatera att det även stämmer på våra bolagsstyrelser, säger Marcus Willman. Och vi hade den här dagen väldigt öppenhjärtiga och utlämnade diskussioner om varför det är så. Möjligen kan det delvis förklaras av att det är förtroendevalda som sitter i våra styrelser. Är man vald utifrån ett politiskt uppdrag är det lätt att man är rädd att göra fel, eller kanske snarare har en stark vilja att göra rätt. För mig var det ett viktigt mål med den här dagen att förmå styrelserna att vända perspektivet och inse att de måste lägga mer tid på strategi och låta i högre grad låta kontrollfunktionen och det operativa ligga på VD.

Det finns en hel del forskning om styrelsens roll och uppgifter i kommersiella bolag På Ekonomihögskolan drivs sedan flera år också ett forskningsprogram inriktat på att se styrelsen som en resurs att utveckla företag. Men hittills har det inte funnits mycket forskning som är speciellt inriktad på kommunala bolagsstyrelser.

­– Därför hoppas Anna Thomasson och jag kunna starta upp ett forskningsprojekt om de offentliga styrelsedamöternas roll och det arbete de utför, säger Ola Mattisson. När det gäller stora mogna privata bolag visar forskningen att kontrollfunktionen är förhållandevis viktig, och i mindre och nystartade privata bolag är styrelsen viktig för att förmedla kontakter och bidra med erfarenheter. Men när det gäller kommunala bolag hittar vi i dag stort sett ingen forskning alls om styrelsens arbete.

Marcus Willman, kommundirektör i Skurups kommun

Alla tycks eniga om att det var en lyckad och givande inspirationsdag.

– Anna och Ola gjorde ett väldigt bra jobb och bidrog verkligen till att förmedla nya perspektiv, vilket också var min målsättning med dagen säger Marcus Willman. De lyckades också vinna deltagarnas förtroende och få dem att öppna sig och engagera sig i de ganska kluriga uppgifter som gavs. Utvärderingen som gjordes visade också att alla deltagare var mycket nöjda med dagen.