Programstart för HELA i februari 2020

HELA vänder sig till ekonomer (eller motsvarande) i kommuner och regioner med kvalificerade arbetsuppgifter oh som känner ett behov av att vidareutveckla sig.Utgångspunkten är att ekonomens kunskaper och förmågor är och kommer att förbli en betydelsefull strategisk tillgång i en allt mer komplex kommunal verksamhet. Denna komplexitet kräver inte bara en förmåga att förstå den…

Hur kommunala koncerner organiseras och styrs

Företagsekonomerna Jörgen Carlsson,Mattias Haraldssonoch Niklas Sandellhar som en del av ett pågående KEFU-projekt studerat och kartlagt hur de skånska kommunala koncernerna är organiserade och vilka utvecklingstendenser som finns. Resultaten presenterades vid ett välbesökt KEFU-seminarium den 16 maj. I ett tidigare delprojekt kartlades kommunernas årsredovisningar med fokus på den sammanställda redovisningen – kommunernas koncernredovisning. Där framkom…

Migration och integration stora utmaningar för Tyskland liksom för Sverige – med vissa skillnader

Den tyska administrativa indelningen med federal nivå, förbundsländer, landkretsar och kommuner som ofta inte utbyter information med varandra har komplicerat Tysklands hantering av de enorma flyktingströmmarna efter 2015. Det framkom vid ett KEFU-seminarium med Sabine Kuhlmann,gästprofessor vid Ekonomihögskolan i Lund. Den tyska administrativa indelningen med federal nivå, förbundsländer, landkretsar och kommuner som ofta inte utbyter…

Motstridiga ideal i den politiska styrningen av mindre kommuner

Högst personligt: Hur bör lokala folkvalda politiker styra en kommun?Den frågan diskuteras flitigt bland annat i ljuset av den Tillitsdelegation som tillsattes 2016. I direktiven till Tillitsdelegationen konstaterar uppdragsgivaren (regeringen) att styrningen under de senaste decennierna har kännetecknats av ”decentralisering och ett delegerat ansvar för genomförande, budget och organisation. Fokus har legat på mål- och…

Chefers stora betydelse för talangförsörjning i offentlig sektor

Professor Rikard Larsson har tillsammans med universitetslektor Christine Blomquist genomfört en KEFU-finansierad studie av hur de offentliga organisationerna i Skåne arbetar för att rekrytera talanger – och för att behålla dem. På ett KEFU-seminarium i maj redogjorde Rikard Larson för sin del av studien. I Sverige bedöms det att den offentliga sektorn behöver rekrytera omkring…

Irvine Lapsley utnämnd till hederdoktor vid Ekonomihögskolan i Lund

Irvine Lapsley, idag professor emeritus vid University of Edinburgh Business School, kom till Ekonomihögskolan i Lund som gästprofessor i företagsekonomi 1999. Han är en av världens ledande forskare inom public management med ett stort internationellt nätverk. Han har också grundat det skotska forskningsinstitutet IPSAR (Institute for Public Sector Accounting Research) och är redaktör för tidskriften…